Каляндар падзей 2022ЯНВАРЬ

14 января

Рождественский детский бал (г. п. Кореличи, фойе ГУ «Кореличский РЦКиНТ»)

Все дети любят сказки. А рождественский бал – это незабываемый праздник волшебства. Каждая девочка мечтает о красивом бальном платье, карете и принце, но редкий мальчишка признается, что хотел бы ощутить себя настоящим рыцарем. И в самое сказочное время в году, когда ни одна снежинка не падает с неба просто так, а все самые сокровенные мечты сбываются, эти пожелания могут осуществиться на детском Рождественском балу в Кореличском районном Центре культуры и народного творчества.

Салонные игры, танцевальные мастер-классы, рождественская фотозона, игры и веселье, вкусные угощения и, конечно, настоящие чудеса ждут участников бала!

Для детей предусмотрен дресс-код: для девочек – платья, для мальчиков – брюки, рубашка (по желанию бабочка или галстук).

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


СТУДЗЕНЬ

14 студзеня

Калядны дзіцячы баль (г. п. Карэлічы, фае ДУ “Карэліцкі РЦКіНТ”)

Усе дзеці любяць казкі. А калядны баль – гэта незабыўнае свята чараўніцтва. Кожная дзяўчынка марыць аб прыгожай бальнай сукенцы, карэце і прынцу, але рэдкі хлапчук прызнаецца, што хацеў бы адчуць сябе сапраўдным рыцарам. І ў самы казачны час у годзе, калі ні адна сняжынка не падае з неба проста так, а ўсе самыя патаемныя мары спраўджваюцца, гэтыя пажаданні могуць ажыццявіцца на дзіцячым Калядным балі ў Карэліцкім раенным Цэнтры культуры і народнай творчасці.

Салонныя гульні, танцавальныя майстар-класы, Калядная фотазона, гульні і весялосць, смачныя пачастункі і, вядома, сапраўдныя цуды чакаюць удзельнікаў балю!

Для дзяцей прадугледжаны дрэс-код: для дзяўчынак – сукенкі, для хлопчыкаў – штаны, кашуля (па жаданні матылёк або гальштук).

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


JANUARY

January 14th

Christmas ball for children (u. v. Karelichi, foyer State Institution «Karelichi Regional Center of Culture and Folk Art»)

All children love fairy tales. And the Christmas ball is an unforgettable celebration of magic. Every girl dreams of a beautiful ball gown, a carriage and a prince, but a rare boy admits that he would like to feel like a real knight. And at the most fabulous time of the year, when not a single snowflake falls from the sky just like that, and all the most intimate dreams come true, these wishes can come true at the children’s Christmas Ball in the Karelichi Regional Center of Culture and Folk Art.

Salon games, dance workshops, Christmas photo zone, games and fun, delicious treats and, of course, real miracles await the participants of the ball!

A dress code is provided for children: dresses for girls, trousers for boys, a shirt (optional bow tie or tie).

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ФЕВРАЛЬ

26 февраля

Праздник-фест «Улассе ў Луках» (Кореличский р-н, аг. Луки)

Зимний праздник в честь Святого Уласа пройдет в агрогородке Луки уже в четвертый раз. В этот день наши предки кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. В агрогородке Луки Кореличского района чествовали коней, иными словами отмечали «Праздник лошадей». В этот день дают лучший корм коням, на них не работают, и объезжают молодых коней с украшенными повозками. Это уникальное мероприятие запомнится традиционными белорусскими играми, плясками с песнями, аттракционами, гаданием, развлечениями и сюрпризами. А все желающие смогут покататься на конных повозках. Кульминацией праздника станет концерт творческих коллективов района.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛЮТЫ

26 лютага

Свята-фэст “Улассе ў Луках” (Карэліцкі р-н, аг. Лукі)

Зімовае свята ў гонар Святога Уласа пройдзе ў аграгарадку Лукі ўжо чацверты раз. У гэты дзень нашы продкі кармілі хатніх жывел лепшым кормам, здзяйснялі рытуальныя абрады, каб зберагчы скаціну ад нячыстай сілы. У аграгарадку Лукі Карэліцкага раёна ўшаноўвалі коней, іншымі словамі адзначалі “Свята коней”. У гэты дзень даюць лепшы корм коням, на іх не працуюць, і аб’язджаюць маладых коней з упрыгожанымі коламі. Гэта ўнікальнае мерапрыемства запомніцца традыцыйнымі беларускімі гульнямі, скокамі з песнямі, атракцыёнамі, варажбой, забавамі і сюрпрызамі. А ўсе жадаючыя змогуць пакатацца на конных павозках. Кульмінацыяй свята стане канцэрт творчых калектываў раёна.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


FEBRUARY

February 26th

Festival «Ulasse in Luki» (Karelichi district, ag. Luki)

The winter holiday in honor of St. Ulas will be held in the agro-town Luka for the fourth time. On this day, our ancestors fed pets with the best food, performed ritual ceremonies to protect livestock from evil spirits. In the agro-town Luki, Karelichi district, horses were honored, in other words, the «Horse Festival» was celebrated. On this day, they give the best food to the horses, they do not work for them, and they go around young horses with decorated carts. This unique event will be remembered for traditional Belarusian games, dances with songs, attractions, fortune telling, entertainment and surprises. And everyone will be able to ride horse carriages. The culmination of the holiday will be a concert of the region’s creative teams.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»МАРТ

6 марта

Этно-фест «У Міры пякуць бліны!» (Кореличский р-н, г. п. Мир)

Один из самых вкусных праздников пройдет на территории Замкового комплекса «Мир». На тематических площадках жителей и гостей праздника ждут анимационные представления, интерактив со всевозможными призами. Но самое главное – все без исключения смогут отведать горячие блины, а праздничный концерт, богатырские забавы, дружеские хороводы, ярмарка-продажа сувенирной продукции сделают праздник ярким и запоминающимся!

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


САКАВІК

6 сакавіка

Этна-фэст У Міры пякуць бліны! (Карэліцкі р-н, г. п. Мір)

Адно з самых смачных святаў пройдзе на тэрыторыі Замкавага комплексу Мір. На тэматычных пляцоўках жыхароў і гасцей свята чакаюць анімацыйныя прадстаўленні, інтэрактыў з разнастайнымі прызамі. Але самае галоўнае – усе без выключэння змогуць пакаштаваць гарачыя бліны, а святочны канцэрт, волатаўскія забавы, сяброўскія карагоды, кірмаш-продаж сувенірнай прадукцыі зробяць свята яркім і запамінальным!

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


MARCH

March 6th

Ethno-fest «They bake pancakes in Mir!» (Karelichi district, u. v. Mir)

One of the most delicious holidays will take place on the territory of the Castle Complex «Mir». At the thematic sites, residents and guests of the holiday will enjoy animation performances, interactive with all kinds of prizes. But the most important thing is that everyone, without exception, will be able to taste hot pancakes, and a festive concert, heroic amusements, friendly round dances, a fair and sale of souvenirs will make the holiday bright and memorable!

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»МАЙ

9 мая

Праздник «День Победы» (г. п. Кореличи)

Все гости и участники праздника станут свидетелями акции «Беларусь помнит», анимационной программы «…И помнит Беларусь своих героев», праздника «Спасибо за Победу!». Затем начнется серия концертов с участием лучших творческих коллективов района. На протяжении дня на территории праздника будут развернуты полевая кухня и всевозможные интерактивные площадки, выставка мастеров района декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, детская игровая площадка. Кульминацией всей праздничной программы станет ежегодная акция «Поем День Победы вместе».

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


МАЙ

9 мая

Свята Дзень Перамогі (г. п. Карэлічы)

Усе госці і ўдзельнікі свята стануць сведкамі акцыі Беларусь памятае, анімацыйнай праграмы …І памятае Беларусь сваіх герояў, свята Дзякуй за Перамогу!. Затым пачнецца серыя канцэртаў з удзелам лепшых творчых калектываў раёна. На працягу дня на тэрыторыі свята будуць разгорнутыя палявая кухня і разнастайныя інтэрактыўныя пляцоўкі, выстава майстроў раёна дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, гандлёвыя рады, дзіцячая гульнявая пляцоўка. Кульмінацыяй усёй святочнай праграмы стане штогадовая акцыя “Спяваем Дзень Перамогі разам.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


MAY

May 9th

Holiday «Victory Day» (u. v. Karelichi)

All guests and participants of the holiday will witness the action «Belarus remembers», the animation program «…And Belarus remembers its heroes», the holiday «Thank you for the Victory!». Then a series of concerts with the participation of the best creative teams of the region will begin. During the day, a field kitchen and all kinds of interactive platforms, an exhibition of craftsmen from the area of ​​decorative and applied arts, shopping arcades, and a children’s playground will be deployed on the territory of the holiday. The culmination of the entire festive program will be the annual campaign «Sing Victory Day Together».

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»МАЙ

28 мая

Праздник масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць» (Кореличский р-н, аг. Еремичи)

Уже полюбившийся праздник масок в агрогородке Еремичи пройдет в четвертый раз. Традиционно в празднике примут участие непрофессиональные театральные коллективы района и Гродненской области, которые продемонстрируют весь спектр ярких, зрелищных представлений. Гостям праздника предложат поучаствовать в интерактиве «Маска я тебя знаю» и станцевать «Танец друзей» вместе со сказочными героями. На территории праздника будут работать – детская игровая площадка «Маска я тебя знаю», праздничная торговля, аттракционы, выставка-продажа сувенирной продукции и многое другое.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


МАЙ

28 мая

Свята масак Ярэміцкія маскі запрашаюць (Карэліцкі р-н, аг. Ярэмічы)

Ужо ўпадабанае свята масак у аграгарадку Ярэмічы пройдзе ў чацвёрты раз. Традыцыйна ў свяце прымуць удзел непрафесійныя тэатральныя калектывы раёна і Гродзенскай вобласці, якія прадэманструюць увесь спектр яркіх, відовішчных уяўленняў. Гасцям свята прапануюць паўдзельнічаць у інтэрактыве “Маска я цябе ведаю” і станцаваць “Танец сяброў” разам з казачнымі героямі. На тэрыторыі свята будуць працаваць – дзіцячая гульнявая пляцоўка “Маска я цябе ведаю”, святочны гандаль, атракцыёны, выстава-продаж сувенірнай прадукцыі і многае іншае.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


MAY

May 28th

Festival of masks «Yaremichi masks requesting» (Karelichi district, ag. Yaremichi)

The already beloved festival of masks in the agro-town of Yaremici will be held for the fourth time. Traditionally, the festival will be attended by non-professional theater groups of the district and Grodno region, which will demonstrate the whole range of bright, spectacular performances. Guests of the holiday will be offered to participate in the interactive «Mask I know you» and dance «Dance of friends» together with fairy-tale characters. On the territory of the holiday there will be work – a children’s playground «Mask I know you», holiday trade, attractions, an exhibition and sale of souvenirs and much more.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮНЬ

11 июня

Праздник молока «Свитязянская буренка» (Кореличский р-н, аг. Райца)

В аг. Райца заложены глубокие традиции молочного производства, поэтому всех любителей этого полезного продукта впервые приглашаем на праздник молока «Свитязянская буренка».

Сам праздник откроет торжественное шествие делегаций сельскохозяйственных предприятий района. Для жителей и гостей праздника будет организована театрализованная концертно-развлекательная программа. В течении праздника будут работать творческие кулинарные мастерские, где можно будет попробовать подоить корову или козу и здесь же отведать парного молока, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах по взбиванию сливок на ручной маслобойке, на выставке-ярмарке продегустировать молочную продукции и блюда белорусской кухни.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЧЭРВЕНЬ

ФОТО6

11 чэрвеня

Свята малака «Свіцязянская бурая» (Карэліцкі р-н, аг. Райца)

У аг. Райца закладзены глыбокія традыцыі малочнай вытворчасці, таму ўсіх аматараў гэтага карыснага прадукту ўпершыню запрашаем на свята малака Свіцязянская бурая”.

Само свята адкрые ўрачыстае шэсце дэлегацый сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раёна. Для жыхароў і гасцей свята будзе арганізавана тэатралізаваная канцэртна-забаўляльная праграма. У плыні свята будуць працаваць творчыя кулінарныя майстэрні, дзе можна будзе паспрабаваць падаіць карову або казу і тут жа пакаштаваць парнога малака, паўдзельнічаць у конкурсах, майстар-класах па ўзбіванні вяршкоў на ручной маслабойцы, на выставе-кірмашы прадэгуставаць малочную прадукцыю і стравы беларускай кухні.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JUNE

ФОТО6

June 11h

Milk festival «Svityazyanka cow» (Karelichi district, ag. Raitsa)

In ag. Raitz has deep traditions of dairy production, so we invite all lovers of this healthy product to the milk festival «Svityazyanka cow» for the first time.

The holiday itself will open with a solemn procession of delegations of agricultural enterprises of the region. A theatrical concert and entertainment program will be organized for residents and guests of the holiday. During the holiday, creative culinary workshops will work, where you can try to milk a cow or a goat and taste fresh milk here, take part in contests, master classes on whipping cream on a manual butter churn, and taste dairy products and Belarusian cuisine at an exhibition-fair.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

3 июля

Праздник «День Независимости Республики Беларусь» (г. п. Кореличи)

Анимационная программа «Над памятью время не властно» станет началом всей праздничной программы под названием «Славим имя твое, Беларусь!». Всех гостей праздника ожидает город мастеров «З крыніцы талентаў народных», выставка сельскохозяйственной техники, будут работать площадки (игровые, развлекательные, спортивные).

Вечером вместе с жителями и гостями поселка на центральной площади пройдет флешмоб «Мы все дети твои, Беларусь!». В продолжении состоится праздничный эстрадный концерт «Табе Беларусь, прысвячаем!», дискотека и традиционная патриотическая акция «Поем гимн вместе».

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

3 ліпеня

Свята Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

Анімацыйная праграма Над памяццю час не ўладна стане пачаткам ўсёй святочнай праграмы пад назвай Славім імя тваё, Беларусь!. Усіх гасцей свята чакае горад майстроў З крыніцы талентаў народных, выстава сельскагаспадарчай тэхнікі, будуць працаваць пляцоўкі (гульнявыя, забаўляльныя, спартыўныя).

Вечарам разам з жыхарамі і гасцямі пасёлка на цэнтральнай плошчы пройдзе флэшмоб Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!. У працягу адбудзецца святочны эстрадны канцэрт Табе Беларусь, прысвячаем!, дыскатэка і традыцыйная патрыятычная акцыя Спяваем гімн разам.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 3rd

Holiday «Independence Day of the Republic of Belarus» (u. v. Karelichi)

The animation program «Time has no power over memory» will be the beginning of the entire festive program entitled «Glorify your name, Belarus!». All guests of the holiday will be awaited by the city of masters «Zrynitsy talenta of the people», an exhibition of agricultural equipment, playgrounds (games, entertainment, sports) will work.

In the evening, together with the residents and guests of the village, a flash mob «We are all your children, Belarus!» Will take place on the central square. In continuation there will be a festive pop concert «We dedicate Belarus to you!», A disco and the traditional patriotic action «Sing the hymn together».

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

6 июля

Праздник «Коваль-Вернидуб» (Кореличский р-н, аг. Красное)

Впервые в агрогородке Красное пройдет праздник «Коваль-Вернидуб». По народным поверьям на Купалье происходит разгул различной нечисти, поэтому неслучайно в битву с ними вступает славянский мифический персонаж, народный защитник – силач «Коваль-Вернидуб».

В программе праздника – театрализованное представление «Асілак Вярнідуб», традиционные народные игры, конкурсы, мастер-класс по плетению венков, обливание водой, зажжение праздничного костра, большой дружественный хоровод.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

6 ліпеня

Свята “Каваль-Вярнідуб” (Карэліцкі р-н, аг. Краснае)

Упершыню ў аграгарадку Краснае пройдзе свята Каваль-Вярнідуб. Па народных павер’ях на Купалле адбываецца разгул рознай нечысці, таму невыпадкова ў бітву з імі ўступае славянскі міфічны персанаж, народны абаронца – асілак “Каваль-Вярнідуб”.

У праграме свята – тэатралізаванае прадстаўленне Асілак Вярнідуб, традыцыйныя народныя гульні, конкурсы, майстар-клас па пляценні вянкоў, абліванне вадой, запальванне святочнага вогнішча, вялікі дружалюбны карагод.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 6th

Holiday «The Blacksmith-Viarnidub» (Karelichi district, ag. Krasnae)

For the first time in the agro-town Krasnae, the holiday «The Blacksmith-Viarnidub» will take place. According to popular belief, various evil spirits are rampant on Kupalle, so it is no coincidence that a Slavic mythical character, the people’s defender, the strongman «The Blacksmith-Viarnidub», enters the battle with them.

The program of the holiday includes a theatrical performance «Asilak Viarnidub», traditional folk games, contests, a wreath-weaving master class, pouring water, lighting a festive fire, and a big friendly round dance.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

9 июля

Праздник рыбака «По щучьему велению!» (Кореличский р-н, аг. Воронча)

Праздник рыбака соберет любителей рыбалки, который пройдет на берегу озера агрогородка Воронча. Гостей и жителей ждет интересная праздничная программа «Переполох в подводном царстве». Гостям меропрятия предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах. Жюри праздника определит победителей конкурсов на лучшее блюдо из рыбы «Рыбное ассорти», соревнованиях по рыбной ловле «Побольше вам рыбки, чтоб сияли улыбки». Кульминацией праздника станет угощение царской ухой.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

9 ліпеня

Свята рыбака “Па шчупаковым загадзе!” (Карэліцкі р-н, аг. Варонча)

Свята рыбака збярэ аматараў рыбалкі, якое пройдзе на беразе возера аграгарадка Варонча. Гасцей і жыхароў чакае цікавая святочная праграма “Перапалох у падводным царстве”. Гасцям мерапрыемства прапануюць паўдзельнічаць у вясёлых віктарынах і конкурсах. Журы свята вызначыць пераможцаў конкурсаў на лепшую страву з рыбы “Рыбнае асарці”, спаборніцтвах па рыбнай лоўлі “Пабольш вам рыбкі, каб ззялі ўсмешкі”. Кульмінацыяй свята стане пачастунак царскай юшкай.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 9th

Fisherman’s holiday «By the pike’s command!» (Karelichi district, ag. Varoncha)

The Fisherman’s holiday will gather fishing enthusiasts, which will be held on the shore of the lake of the agro-town of Varoncha. An interesting festive program «Commotion in the underwater kingdom» awaits guests and residents. Guests of the event will be offered to participate in fun quizzes and contests. The jury of the festival will determine the winners of competitions for the best fish dish «Assorted fish», fishing competitions «More fish for you, so that smiles shine». The culmination of the holiday will be a treat with royal fish soup.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

23 июля

Праздник льна «Лен FEST» (Кореличский р-н, аг. Оюцевичи)

Лен для Кореличчины – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших жителей многие века. Вот почему цветки льна вплетены в герб нашего района.

Гости праздника смогут принять участие в традиционных белорусских играх, конкурсах, викторинах, мастер-классах, связанных с темой праздника, попробовать блюда со льном, познакомиться с традиционными белорусскими традициями выращивания и обработки льна и многое другое.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

23 ліпеня

Свята лёну “Лён FEST” (Карэліцкі р-н, аг. Аюцавічы)

Лён для Карэліччыны – найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла нашых жыхароў шматлікія стагоддзі. Вось чаму кветкі лёну ўплецены ў герб нашага раёна.

Госці свята змогуць прыняць удзел у традыцыйных беларускіх гульнях, конкурсах, віктарынах, майстар-класах, звязаных з тэмай свята, паспрабаваць стравы з лёнам, пазнаёміцца з традыцыйнымі беларускімі традыцыямі вырошчвання і апрацоўкі лёну і многае іншае.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 23rd

Flax Holiday «Flax FEST» (Karelichi district, ag. Ayutsevichi)

For Karelichi district flax is the oldest agricultural crop that has clothed and warmed our residents for many centuries. That is why flax flowers are woven into the coat of arms of our region.

Guests of the festival will be able to take part in traditional Belarusian games, contests, quizzes, master classes related to the theme of the holiday, taste dishes with flax, get acquainted with the traditional Belarusian traditions of growing and processing flax, and much more.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

30 июля

Праздник цветов «Colours» (Кореличский р-н, агр. Турец)

В этот день агрогородок Турец окрасится всеми цветами радуги.

Любители цветоводства порадуют всех красотой своей местности – разнообразными цветами, которые выращивают на своих подворьях, клумбах и в домах цветоводы-любители агрогородка. На празднике будут представлены разнообразные цветочные локации, конкурсы и мастер-классы.

Завершится праздник концертом «Букет талантов» творческих коллективов района и гостей праздника.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

30 ліпеня

Свята кветак “Colours” (Карэліцкі р-н, агр. Турэц)

У гэты дзень аграгарадок Турэц афарбуецца ўсімі колерамі вясёлкі.

Аматары кветкаводства пацешаць ўсіх прыгажосцю сваёй мясцовасці – разнастайнымі кветкамі, якія вырошчваюць на сваіх падворках, кветніках і ў дамах кветкаводы-аматары аграгарадка. На свяце будуць прадстаўлены разнастайныя кветкавыя лакацыі, конкурсы і майстар-класы.

Завершыцца свята канцэртам “Букет талентаў” творчых калектываў раёна і гасцей свята.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

ФОТО11

July 30th

Flower festival «Colours» (Karelichi district, ag. Turets)

On this day, the agro-town of Turets will be painted with all the colors of the rainbow.

Lovers of floriculture will delight everyone with the beauty of their area – a variety of flowers that grow on their farmsteads, flower beds and in the houses of amateur growers of the agro-town. The festival will feature a variety of floral locations, contests and master classes.

The holiday will end with a festive concert «Bouquet of talents» of creative collectives of the district and guests of the holiday.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»АВГУСТ

27 августа

Фестиваль «Мястэчка» (Кореличский р-н, г.п. Мир)

Фестиваль взаимоуважения, взаимопонимания и дружбы в очередной раз объединит людей разных национальностей.

На фестивале «Мястэчка» будут представлены подворья польского, белорусского, татарского, цыганской, еврейской культур. Это будет многонациональный праздник, где можно будет пообщаться, потанцевать, вместе исполнить песни, увидеть и попробовать блюда разных народов, а также приобрести изделия ручной работы от народных мастеров.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

27 жніўня

Фестываль “Мястэчка” (Карэліцкі р-н, г. п. Мір)

Фестываль узаемапавагі, узаемаразумення і дружбы ў чарговы раз аб’яднае людзей розных нацыянальнасцяў.

На фестывалі “Мястэчка” будуць прадстаўлены падворка польскага, беларускага, татарскага, цыганскай, габрэйскай культур. Гэта будзе шматнацыянальнае свята, дзе можна будзе пагутарыць, патанчыць, разам выканаць песні, убачыць і паспрабаваць стравы розных народаў, а таксама набыць вырабы ручной работы ад народных майстроў.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

ФОТО12

August 12th

Festival «Township» (Karelichi district, u. v. Mir)

The festival of mutual respect, understanding and friendship will once again unite people of different nationalities.

The festival «Township» will feature farmsteads of Polish, Belarusian, Tatar, Gypsy and Jewish cultures. It will be a multinational holiday, where you can chat, dance, sing songs together, see and taste dishes of different nations, as well as purchase handicrafts from folk craftsmen.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»АВГУСТ

20 августа

Праздник картошки «Картофельный разгуляй» (Кореличский р-н, аг. Цирин)

Впервые в агрогородке Цирин пройдет праздник картошки «Ах, картошка-объеденье!», который соберет настоящих гурманов этой культуры. Непременно праздник запомнится гостям горячими драниками, а все желающие смогут приобрести элитные сорта картофеля. В программе праздника – выставка поделок из картофеля, дегустация блюд, концерт творческих коллективов Кореличского района. Все желающие смогут поучаствовать в картофельных конкурсах и викторинах.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

20 жніўня

Свята бульбы “Бульбяны разгуляй” (Карэліцкі р-н, аг. Цырын)

Упершыню ў аграгарадку Цырын пройдзе свята бульбы “Ах, бульбачка- аб’ядзенне!”, якое збярэ сапраўдных гурманаў гэтай культуры. Абавязкова свята запомніцца гасцям гарачымі дранікамі, а ўсе жадаючыя змогуць набыць элітныя гатункі бульбы. У праграме свята – выстаўка вырабаў з бульбы, дэгустацыя страў, канцэрт творчых калектываў Карэліцкага раёна. Усе жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у бульбяных конкурсах і віктарынах.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

August 20th

Potato festival «Potato rampage» (Karelichi district, ag. Tsirin)

For the first time in the agricultural town of Tsirin there will be a potato festival «Oh, delicious potatoes!», Which will bring together real gourmets of this culture. Guests will certainly remember the holiday for its hot potato pancakes, and everyone can buy elite varieties of potatoes. The program of the holiday includes an exhibition of potato handicrafts, tasting of dishes, a concert of creative groups of the Karelichi region. Everyone will be able to participate in potato contests and quizzes.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»АВГУСТ

28 августа

Праздник хлеба «Царь-хлеб» (Кореличский р-н, аг. Малюшичи)

Традиционно праздник хлеба и хлеборобов Кореличчины в 2022 году пройдет в агрогородке Малюшичи. Жителей и гостей праздника ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, мастер-классы по лепке украшений из мастики, тематические конкурсы для детей и взрослых. Ярмарка, в которой примут участие мастера-кулинары по выпечке хлебобулочных изделий Кореличского района. Тематическая фотозона, на которой можно будет сфотографироваться в костюме пекаря или хлебороба. Кульминацией мероприятия станет торжественный вынос и угощение праздничного пирога. Кроме того, посетителей ярмарки ожидает праздничный концерт творческих коллективов Кореличского района.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

28 жніўня

Свята хлеба “Цар-хлеб” (Карэліцкі р-н, аг. Малюшычы)

Традыцыйна свята хлеба і хлебаробаў Карэліччыны ў 2022 годзе пройдзе ў аграгарадку Малюшычы. Жыхароў і гасцей свята чакае насычаная культурна-забаўляльная праграма, майстар-класы па лепцы ўпрыгожванняў з масцікі, тэматычныя конкурсы для дзяцей і дарослых. Кірмаш, у якім прымуць удзел майстры-кулінары па выпечцы хлебабулачных вырабаў Карэліцкага раёна. Тэматычная фотозона, на якой можна будзе сфатаграфавацца ў касцюме пекара ці хлебароба. Кульмінацыяй мерапрыемства стане ўрачысты вынас і пачастунак святочнага пірага. Акрамя таго, наведвальнікаў кірмашу чакае святочны канцэрт творчых калектываў Карэліцкага раёна.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

August 28th

Feast of bread «Tsar-bread» (Karelichi district, ag. Malyushichi)

Traditionally, the festival of bread and grain growers of Karelichi in 2022 will be held in the agricultural town of Malyushichi. Residents and guests of the holiday will enjoy a rich cultural and entertainment program, master classes in molding mastic jewelry, thematic contests for children and adults. Fair, which will be attended by culinary experts in baking bakery products of the Karelichi region. A thematic photo zone where you can take a picture in a baker’s or grain grower’s costume. The culmination of the event will be a ceremonial take-out and a festive pie. In addition, a festive concert of creative groups of the Karelichi region awaits visitors to the fair.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»СЕНТЯБРЬ

17 сентября

Праздник «День народного единства» (г.п. Кореличи)

17 сентября вся наша страна во второй раз отмечает праздник: День народного единства. В нашем календаре появилась дата, которая будет напоминать: белорусы едины в своем стремлении видеть свою страну независимой, благополучной и процветающей.

Единство – сила, дух и надежный щит нации, готовой сплотиться в нужный момент, это начало всего, как в государстве, так и в работе, семье. Это залог успешного труда и счастливой жизни. Важно понимать: никогда и ничего в мире не дается без труда. В рамках праздника в сквере Центра культуры будет заложена аллея  «В единстве наша сила». На площади 17 Сентября пройдет праздничное мероприятие «Сильны единством», где все трудовые коллективы района представят свои достижения, а финалом праздника станет патриотический флешмоб «Беларусь – это МЫ!».

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ВЕРАСЕНЬ

17 Верасня

Свята “Дзень народнага адзінства” (г.п. Карэлічы)

17 верасня ўся наша краіна ў другі раз адзначае свята: Дзень народнага адзінства. У нашым календары з’явілася дата, якая будзе нагадваць – беларусы адзіныя ў сваім імкненні бачыць сваю краіну незалежнай, шчаснай і квітнеючай.

Адзінства – сіла, дух і надзейны шчыт нацыі, гатовай згуртавацца ў патрэбны момант, гэта пачатак усяго, як у дзяржаве, так і ў працы, сям’і. Гэта залог паспяховага працы і шчаслівага жыцця. Важна разумець: ніколі і нічога ў свеце не даецца без працы. У рамках свята ў скверы Цэнтра культуры будзе закладзена алея “У адзінстве наша сіла”. На плошчы 17 Верасня пройдзе святочнае мерапрыемства “Моцныя адзінствам”, дзе ўсе працоўныя калектывы раёна прадставяць свае дасягненні, а фіналам свята стане патрыятычны флэшмоб “Беларусь – гэта МЫ!”.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


SEPTEMBER

September 17th

Holiday «National Unity Day» (u. v. Karelichi)

On September 17, our entire country celebrates a holiday for the second time: National Unity Day. A date has appeared in our calendar that will remind: Belarusians are united in their desire to see their country independent, prosperous and prosperous.

Unity is the strength, spirit and reliable shield of a nation that is ready to unite at the right time; it is the beginning of everything, both in the state and in work and family. This is the key to successful work and a happy life. It is important to understand: nothing in the world is never given without difficulty. As part of the holiday, an alley «Our strength is in unity» will be laid in the square of the Cultural Center. The festive event «Strong by Unity» will take place on the 17 September Square, where all labor collectives of the district will present their achievements, and the final of the holiday will be the patriotic flash mob «Belarus is WE!».

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»СЕНТЯБРЬ

24 сентября

Фестиваль «Жуховичский Mabonfest» (Кореличский р-н, аг. Жуховичи)

На главной площадке «Mabon – день осеннего равноденствия» вас ожидает исторический экскурс «День осеннего равноденствия», главные герои праздника Богиня Жива и Бог Солнца, живая музыка, игры и забавы, мастер-классы по плетению осенних венков, изготовлению кукол-оберегов, кукол-зерновушек, мастер-класс по заготовкам на зиму по старинным рецептам. На смену богам придет красавица Осень и проведет конкурс-дефиле на лучший костюм из осенних листьев. Ярким моментом праздника станет ритуал освобождения и ухода от всего, что изжило себя, что устарело и останется в прошлом.

Осенняя ярмарка «Рог изобилия» порадует богатым урожаем, конкурсом на самый большой и тяжелый овощ, игровой площадкой «Карнавал игр», традиционным блюдом праздника Mabon и другими вкусностями.

Улица мастеров удивит вас не только выставками изделий ручной работы, но и экскурсом в белорусскую хатку XIX века, где можно примерить белорусский костюм и сделать фото на память.

Подробнее: http://korelichi-rck.by

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ВЕРАСЕНЬ

24 верасня

Фестываль “Жухавіцкі Mabonfest (Карэліцкі р-н, аг. Жухавічы)

На галоўнай пляцоўцы свяата “Mabon – дзень асенняга раўнадзенства” вас чакае гістарычны экскурс “Дзень асенняга раўнадзенства”, галоўныя героі Багіня Жыва і Бог Сонца, жывая музыка, гульні і забавы, майстар-класы па пляценню восеньскіх вянкоў, лялек-абярэгаў, лялек-зернявушак, майстар-клас па нарыхтоўкам на зіму па стырынных рацэптах. На змену багам прыйдзе прыгажуня Восень і правядзе конкурс-дэфіле на лепшы касцюм з восеньскіх лістоў. Яскравым момантам свята стане рытуал вызвалення і сыходу ўсяго таго, што зжыло сябе, што састарэла і застанецца ў былым.

Восеньскі кірмаш “Рог багацця” парадуе багатым ураджаем, конкурсам на самую вялікую і важкую гародніну, гульневай пляцоўкай “Карнавал гульняў”, традыцыйнай стравай свята Mabon і іншымі прысмакамі.

Вуліца майстроў уразіціь вас не толькі выставамі вырабаў ручной работы, але і экскурсам у беларускую хатку XIX стагоддзя, дзе можна прымерыць беларускі касцюм і зрабіць здымак на памяць.

Больш падрабязна: http://korelichi-rck.by

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


SEPTEMBER

September 24th

Festival «Zhukhavichi Mabon-fest» (Karelichi district, ag. Zhukhavichi)

At the main site «Mabon – the day of the autumnal equinox» you will find a historical excursion «The Day of the Autumnal Equinox», the main characters of the holiday are the Goddess Alive and the Sun God, live music, games and fun, master classes on weaving autumn wreaths, making amulets, dolls -grains, a master class on preparations for the winter according to old recipes. The gods will be replaced by the beauty Autumn and will hold a fashion show competition for the best costume made of autumn leaves. The highlight of the holiday will be the ritual of liberation and leaving everything that has outlived its usefulness, that is outdated and will remain in the past.

The autumn fair «Cornucopia» will delight you with a rich harvest, a competition for the largest and heaviest vegetable, a playground «Carnival of games», a traditional dish of the Mabon holiday and other goodies.

The street of masters will surprise you not only with exhibitions of handicrafts, but also with an excursion to a Belarusian hut of the 19th century, where you can try on a Belarusian costume and take a photo for memory.

Learn more: http://korelichi-rck.by

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»