Каляндар падзей Карэліччыны 2023ЯНВАРЬ

13 января

Рождественский детский бал «Candy land» (г. п. Кореличи, фойе ГУ «Кореличский РЦКиНТ»)

Уже много лет подряд мы встречаем вас, друзья, в хороводе вальса, полонеза и других прекрасных танцев, которые дарят прекрасное настроение на целый следующий год!

В этом году, впервые, бал будет «сладким», где добрые и сладкие Принцесса Конфетесса и ее отец Король Конфетроль пригласят всех на развлекательное, познавательное, увлекательное путешествие в сказочную, волшебную, рождественскую страну сладостей «Candy land».

А еще, всех гостей ждут выступление иллюзионистов и талантливых деток, праздничная анимация и чаепитие со сладостями, сюрпризы и подарки для каждой юной дамы и кавалера.

Для детей предусмотрен дресс-код: для девочек – яркие платья, для мальчиков – брюки, яркая рубашка (по желанию бабочка или галстук).

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


СТУДЗЕНЬ

13 студзеня

Калядны дзіцячы баль «Candy land» (г. п. Карэлічы, фае  ДУ «Карэліцкі РЦКіНТ»)

Ужо шмат гадоў запар мы сустракаем вас, сябры, у карагодзе вальса, паланэза і іншых прыгожых танцаў, якія дораць добры настрой на цэлы наступны год!

У гэтым годзе, упершыню, баль будзе «салодкім», дзе добрыя і салодкія Прынцэса Канфетэса і яе бацька кароль Канфетроль запросяць усіх на забаўляльнае, пазнавальнае, займальнае падарожжа ў казачную, чароўную, калядную краіну прысмакаў «Candy land».

А яшчэ, усіх гасцей чакаюць выступленне ілюзіяністаў і таленавітых дзетак, святочная анімацыя і чаяванне з прысмакамі, сюрпрызы і падарункі для кожнай юных дамы і кавалера.

Для дзяцей прадугледжаны дрэс-код: для дзяўчынак – яркая сукенка, для хлопчыкаў – штаны, яркая кашуля (па жаданні матылёк або гальштук).

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


JANUARY

January 13th

Christmas ball for children «Candy land» (u. v. Karelichi, foyer State Institution «Karelichi Regional Center of Culture and Folk Art»)

For many years in a row, we have been meeting you, friends, in a round dance of waltz, polonaise and other beautiful dances that give a wonderful mood for the whole next year! This year, for the first time, the ball will be «sweet», where kind and sweet Princess Confetessa and her father King Confetrol will invite everyone to an entertaining, informative, fascinating journey to the fabulous, magical, Christmas land of sweets «Candy land».

And all the guests are waiting for the performance of illusionists and talented children, festive animation and a tea party with sweets, surprises and gifts for each young lady and gentleman.

A dress code is provided for children: for girls – bright dresses, for boys – trousers, a bright shirt (optional bow tie or tie).

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ФЕВРАЛЬ

26 февраля

Праздник «Ну, Блин, Масленица!» (г. п. Кореличи)

В этом году на масленицу  пройдет очень насыщенная программа. Впервые организаторами будет объявлен районный конкурс «Ай, да блин!» для организаций и предприятий, где участникам придется не только испечь самый необычный, вкусный блин, но и постараться испечь самую большую стопку из блинов. На празднике также пройдут исторические ремесленные игры, популярные среди детей и подростков, различные мастер-классы по росписи, декорированию, ковке,  резьбе и многому другому. Гостей ждут торговые ряды с угощениями, катание на повозках, а также традиционные масленичные развлечения с играми (малечина-калечина, скоростной сбор бус из сушек, бег в мешках, поедание блинов на скорость, бой подушками, тир «Сбей валенком», перетягивание каната, блинные крестики-нолики, сжигание чучела Масленицы  и др.), состязаниями, призами и угощениями для всей семьи. Где еще вы сможете обкушаться блинами и получить за это призы или выиграть гостинец в валеночном тире?

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛЮТЫ

26 лютага

Свята «Ну, Блін, Масленіца!» (г. п. Карэлічы )

Сёлета на Масленіцу плануецца вельмі насычаная праграма. Упершыню арганізатарамі будзе аб’яўлены раённы конкурс «Ай, ды блін!» для арганізацый і прадпрыемстваў, дзе ўдзельнікам прыйдзецца не толькі спячы самы незвычайны, смачны блін, але і пастарацца спячы самы вялікі стос з бліноў. На свяце таксама пройдуць гістарычныя рамесніцкія гульні, папулярныя сярод дзяцей і падлеткаў, розныя майстар-класы па роспісу, дэкараванню, каванні, разьбе і шмат чаму іншаму. Гасцей чакаюць гандлёвыя рады з пачастункамі, катанне на павозках, а таксама традыцыйныя масленічныя забавы з гульнямі (малечына-калечына, хуткасны збор караляў з сушак, бег у мяшках, паяданне бліноў на хуткасць, бой падушкамі, цір “Збі валёнкам”, перацягванне каната, блінныя крыжыкі-нулікі, спальванне чучала Масленіцы і інш.), спаборніцтвамі, прызамі і пачастункамі для ўсёй сям’і. Дзе яшчэ вы зможаце аб’есціся блінамі і атрымаць за гэта прызы або выйграць гасцінец у валёнкавым ціры?

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


FEBRUARY

26th February

Holiday «Well, yeah, Pancake week!» (u. v. Karelichi)

A very rich program is planned for Maslenitsa this year. For the first time, the organizers will announce a regional contest «Oh, yeah, pancake!» for organizations and enterprises, where participants will not only have to bake the most unusual, delicious pancake, but also try to bake the largest stack of pancakes. The festival will also host historical Ramesnet games, popular among children and teenagers, various workshops on painting, decorating, forging, carving and much more. Guests will find shopping malls with treats, riding on carts, as well as traditional Carnival entertainment with games (Malechina-kalechina, high-speed collection of beads from dryers, running in bags, eating pancakes at speed, pillow fight, shooting gallery “Knock down a felt boot”, tug of war, pancake tic-tac-toe, burning an effigy of Maslenitsa, etc.), competitions, prizes.

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»МАЙ

9 мая

Праздник «День Победы» (г. п. Кореличи)

Все гости и участники праздника станут свидетелями автоакции «Ради мира на земле», театрализованного перформанса «Память в сердцах», праздника «Голос весны«. Затем начнется серия концертов с участием лучших творческих коллективов района. На протяжении дня на территории праздника будут развернуты полевая кухня и интерактивная площадка «Солдатский привал», фотозоны, выставка мастеров района декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, детская игровая площадка. Кульминацией всей праздничной программы станет ежегодная акция «Поем День Победы вместе».

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


МАЙ

9 мая

Свята «Дзень Перамогі» (г. п. Карэлічы)

Усе госці і ўдзельнікі свята стануць сведкамі аўтаакцыі «Дзеля міру на зямлі», тэатралізованнага перформанса «Памяць у сэрцах», свята «Голас вясны». Затым пачнецца серыя канцэртаў з удзелам лепшых творчых калектываў раёна. На працягу дня на тэрыторыі свята будуць разгорнуты палявая кухня і інтэрактыўная пляцоўка «Салдацкі прывал», выстава майстроў раёна дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, гандлёвыя рады, дзіцячая гульнявая пляцоўка. Кульмінацыяй усёй святочнай праграмы стане штогадовая акцыя «Спяваем Дзень Перамогі разам».

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


MAY

May 9th

Holiday «Victory Day» (u. v. Karelichi)

All guests and participants of the holiday will witness the auto action «For the sake of peace on earth», the theatrical performance «Memory in hearts», the holiday «Voice of spring». Then a series of concerts will begin with the participation of the best creative teams of the district. During the day, a field kitchen and an interactive platform «Soldier’s halt», photo zones, an exhibition of masters of the decorative and applied arts district, shopping malls, a children’s playground will be deployed on the territory of the holiday. The culmination of the entire festive program will be the annual campaign «We Sing Victory Day together».

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»МАЙ

28 мая

Праздник масок «Ярэміцкія маскі запрашаюць» (Кореличский р-н, аг. Еремичи)

Уже полюбившийся праздник масок в агрогородке пройдет юбилейный пятый раз. Поэтому праздник превратится в настоящее шоу ростовых кукол, где примут участие театральные коллективы, аниматоры района и области, которые продемонстрируют весь спектр ярких, зрелищных представлений. Гостям праздника предложат поучаствовать в различных играх и конкурсах. На территории праздника будут работать детская игровая площадка, аттракцион «МультГерои», праздничная торговля, выставка-продажа сувенирной продукции и многое другое.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


МАЙ

28 мая

 Свята масак «Ярэміцкія маскі запрашаюць» (Карэліцкі р-н, аг. Ярэмічы)

Ужо ўпадабанае свята масак у аграгарадку пройдзе юбілейны пяты раз. Таму свята ператворыцца ў сапраўднае шоу роставых лялек, дзе прымуць удзел тэатральныя калектывы, аніматары раёна і вобласці, якія прадэманструюць увесь спектр яркіх, відовішчных паказаў. Гасцям свята прапануюць паўдзельнічаць у розных гульнях і конкурсах. Таксама будуць працаваць дзіцячая гульнявая пляцоўка, атракцион «МультГероі», святочны гандаль, выстава-продаж сувенірнай прадукцыі і многае іншае.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


MAY

May 28th

Festival of masks «Yaremichi masks requesting» (Karelichi District, ag. Yaremichi)

The already beloved holiday of masks in the agro-town will be held for the fifth anniversary time. Therefore, the holiday will turn into a real show of life-size dolls, where theater groups, animators of the district, region will take part, who will demonstrate the full range of bright, spectacular performances. Guests of the holiday will be offered to participate in various games and competitions. On the territory of the holiday there will be a children’s playground, an attraction «Cartoon Heroes», festive trade, an exhibition and sale of souvenirs and much more.

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮНЬ

10 июня

Праздник  молока «Свитязянская буренка» (Кореличский район, аг. Райца)

«Белое золото» Райцевского края, молоко, в очередной раз соберет  всех желающих на праздник «Свитязянская буренка». В этом году гостей праздника ожидает настоящее молочное шоу с различными интерактивными площадками, фотозонами.

Откроется праздник театрализованным представлением «Как всем миром царевну Несмеяну кормили».

Будут работать детская «Молочная поляна» игр и забав и молодежная площадка «MILK-шоу», аквагримм, аттракционы, беспроигрышная лотерея, выступление лучших творческих коллективов района. Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества «Торговать – не горевать!», дегустация и продажа молочной продукции, мастер-класс  по приготовлению творога,  сметаны  и масла. Будут работать кафе «Молочные берега», гастрономические площадки, полевая кухня с молочной кашей «Каша варится, самовар ставится!». А также все желающие могут посетить салон «Царица Клеопатра», чтобы попробовать «молокоомолаживающие процедуры».

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЧЭРВЕНЬ

10 чэрвеня

Свята малака  «Свіцязанская бурая» (Кореличский район, аг. Райца)

«Белае золата» Райцаўскага краю, малако, у чарговы раз збярэ ўсіх жадаючых на свята «Свіцязянская бурая». Сёлета гасцей свята чакае сапраўднае малочнае шоу з рознымі інтэррактыўнымі пляцоўкамі, фотазонамі.

Адкрыецца свята тэатралізаваным паказам «Як усім светам царэўну Несмяяну кармілі».

Будуць працаваць дзіцячая «Малочная паляна» гульняў і забаў і моладзевая пляцоўка «MILK-шоу», аквагрым, атракцыёны, бяспройгрышная латарэя, выступленне лепшых творчых калектываў раёна. Выстава-продаж сельскагаспадарчай прадукцыі і вырабаў дэкаратыўна-прыкладнай творчасці «Гандляваць – не гараваць!», дэгустацыя і продаж малочнай прадукцыі, майстар-клас па падрыхтоўцы тварагу, смятаны і масла. Будуць працаваць кафэ «Малочныя берагі», гастранамічныя пляцоўкі, палявая кухня з малочнай кашай  «Каша варыцца, самавар ставіцца!». А таксама ўсе жадаючыя могуць наведаць салон «Царыца Клеапатра», каб паспрабаваць «малокоамаладжальныя працэдуры».

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


JUNE

June 10th

Milk festival «Svityazyanskaya burenka» (Karelichi District, ag. Raitsa)

«White gold» of Raitsevo region, milk, once again will bring together everyone for the holiday «Svityazyanskaya Burenka». This year, the guests of the holiday will have a real milk show, with various interactive platforms, photo zones.

The holiday will open with a theatrical performance «How the whole world fed Princess Nesmeyana».

There will be a children’s «Milk meadow» of games and fun and a youth playground «MILK show», aquagrimm, attractions, a win-win lottery, performances by the best creative teams of the district. Exhibition and sale of agricultural products and products of decorative and applied creativity «Trade – do not grieve!», tasting and sale of dairy products, a master class on the preparation of cottage cheese, sour cream and butter. There will be a cafe «Milk shores», gastronomic sites, a field kitchen with milk porridge «Porridge is cooked, a samovar is put on!». And also everyone can visit the salon of «Queen Cleopatra» to try «breast-rejuvenating procedures».

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮНЬ

17 июня

Третий региональный молодежный open-air фестиваль «Friendship« (г. п. Кореличи)

К участию в фестивале open-air фестиваль «Friendship» организаторы приглашают людей в возрасте от 18 до 35 года, которые проживают, обучаются или работают в Кореличском районе, а также молодежные творческие самодеятельные коллективы из Беларуси и города-побратима Красногорска Российской Федерации. Свои таланты молодые исполнители смогут проявить в пяти номинациях: «Инструментальное искусство», «Вокал», «Хореография», «Фотография», «Живопись и творчество». В конкурсе принимают участие любительские коллективы.

Фестиваль проводится с целью развития творческого потенциала молодежи, популяризации молодежных движений, пропаганды здорового образа жизни, установление дружеских и творческих контактов между участниками фестиваля.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЧЭРВЕНЬ

17 чэрвеня

Трэці Рэгіянальны моладзевы open-air фестываль «Friendship» (г. п. Карэлічы)

Да ўдзелу ў open-air фестывалі «Friendship» арганізатары запрашаюць людзей ва ўзросце ад 18 да 35 годоў, якія пражываюць, навучаюцца або працуюць у Карэліцкім раёне, а таксама моладзевыя творчыя самадзейныя калектывы з Беларусі і горада-пабраціма Краснагорска Расійскай Федэрацыі. Свае таленты маладыя выканаўцы змогуць праявіць у пяці намінацыях: «Інструментальнае мастацтва», «Вакал», «Харэаграфія», «Фатаграфія», «Жывапіс і творчасць». У конкурсе прымаюць удзел аматарскія калектывы.

Фестываль праводзіцца з мэтай развіцця творчага патэнцыялу моладзі, папулярызацыі моладзевых рухаў, прапаганды здаровага ладу жыцця, усталяванне сяброўскія і творчыя кантакты паміж удзельнікамі фестывалю.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ «Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»


JUNE

June 17th

The third regional youth open-air festival «Friendship» (u. v. Karelichi)

The organizers invite people aged 18 to 35 who live, study or work in the Karelichi District, as well as youth creative amateur groups from Belarus and the twin city of Krasnogorsk of the Russian Federation to participate in the open-air festival «Friendship». Young performers will be able to show their talents in five categories: «Instrumental Art», «Vocal», «Choreography», «Photography», «Painting and Creativity». Amateur groups take part in the competition.

The festival is held with the aim of developing the creative potential of young people, popularizing youth movements, promoting a healthy lifestyle, establishing friendly and creative contacts between the participants of the festival.

Contact information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

3 июля

Праздник «День Независимости Республики Беларусь» (г. п. Кореличи)

Анимационная программа «Над памятью время не властно» станет началом всей праздничной программы под названием «Славим имя твое, Беларусь!». Всех гостей праздника ожидает город мастеров «З крыніцы талентаў народных», выставка сельскохозяйственной техники, будут работать площадки (игровые, развлекательные, спортивные).

Вечером вместе с жителями и гостями поселка на центральной площади пройдет флешмоб «Мы все дети твои, Беларусь!». В продолжении состоится праздничный эстрадный концерт «Табе, Беларусь, прысвячаем!», дискотека и традиционная патриотическая акция «Поем гимн вместе».

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

3 ліпеня

Свята “Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь” (г. п. Карэлічы)

Анімацыйная праграма “Над памяццю час не ўладна” стане пачаткам ўсёй святочнай праграмы пад назвай “Славім імя тваё, Беларусь!”. Усіх гасцей свята чакае горад майстроў “З крыніцы талентаў народных”, выстава сельскагаспадарчай тэхнікі, будуць працаваць пляцоўкі (гульнявыя, забаўляльныя, спартыўныя).

Вечарам разам з жыхарамі і гасцямі пасёлка на цэнтральнай плошчы пройдзе флэшмоб  “Мы ўсе дзеці твае, Беларусь!”. У працягу адбудзецца святочны эстрадны канцэрт “Табе, Беларусь, прысвячаем!”, дыскатэка і традыцыйная патрыятычная акцыя “Спяваем гімн разам”.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 3rd

Holiday «Independence Day of the Republic of Belarus« (u. v. Karelichi)

The animation program «Time has no power over memory« will be the beginning of the entire festive program entitled «Glorify your name, Belarus! «. All guests of the holiday will be awaited by the city of masters «Zrynitsy talenta of the people«, an exhibition of agricultural equipment, playgrounds (games, entertainment, sports) will work.

In the evening, together with the residents and guests of the village, a flash mob «We are all your children, Belarus!« Will take place on the central square. In continuation there will be a festive pop concert «We dedicate Belarus to you!«, A disco and the traditional patriotic action «Sing the hymn together».

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art«


ИЮЛЬ

6 июля

Праздник «Кузнец-Вернидуб» (Кореличский район, аг. Красное).

По народным поверьям на Купалье происходит разгул разной нечисти, поэтому неслучайно в битву с ними вступает Славянский мифический персонаж, народный защитник – силач «Кузнец-Вернидуб».

В программе праздника: театрализованное представление «Силач-Вернидуб», традиционные народные игры, конкурсы, мастер-класс по плетению венков, обливание водой, зажигание праздничного костра, большой дружественный хоровод, квест-игра «Поиск цветка счастья», бистро «На курьих ножках», игра «Состязание силачей», игра «На свадьбе у Вернидуба», игра «В ступе», работают игровые площадки и аттракционы.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

6 ліпень

Свята Каваль-Вярнідуб” (Карэліцкі раён, аг. Краснае)

Па народных павер’ях на Купалле адбываецца разгул рознай нечысці, таму невыпадкова ў бітву з імі ўступае славянскі міфічны персанаж, народны абаронца – асілак “Каваль-Вярнідуб”.

У праграме свята: тэатралізаванае прадстаўленне “Асілак Вярнідуб”, традыцыйныя народныя гульні, конкурсы, майстар-клас па пляценні вянкоў, абліванне вадой, запальванне святочнага вогнішча, вялікі дружалюбны карагод, квэст-гульня “Пошук кветкі шчасця”, бістро “На курыных ножках”, гульня “Змаганне асілкаў”, гульня “На вяселлі ў Вярнідуба”, гульня “У ступе”, працуюць діцячыя гульнёвыя пляцоўкі і атракцыёны.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 6th

Holiday «Blacksmith-Vernidub» (Karelichi District, ag. Krasnoe)

According to popular beliefs, various evil spirits are rampant in the Kupala, so it is no coincidence that a Slavic mythical character, the people’s defender – strongman «Blacksmith-Vernidub» enters the battle with them.

The program of the holiday includes a theatrical performance «Strongman-Vernidub», traditional folk games, contests, a master class in weaving wreaths, pouring water, lighting a festive bonfire, a large friendly round dance, a quest game «Search for the flower of happiness», a bistro «On chicken legs», a game «Competition of strongmen», a game «At the wedding at Vernidub», the game «In a stupa», playgrounds and attractions work.

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

12 июля

Сельский праздник «Петропавловский фест» (Кореличский р-н, аг. Жуховичи)

Открытием мероприятия станет праздничная служба в храме Петра и Павла аг. Большие Жуховичи. После праздничной службы жителей и гостей ожидает концерт народного коллектива. На территории храма будут работать выставки народных мастеров, продажа сувениров ручной работы.

Кульминацией праздника станет обряд «Кумование», угощение традиционной кашей «Саламатой», конкурс на лучшее блюдо из рыбы «Рыбное лакомство», игровая программа «Петровские забавы», мастер-класс по историко-бытовым танцам, выступление коллективов района.

На протяжении праздника пройдут выставки народных мастеров, боди-арт, беспроигрышная лотерея, сувениры ручной работы, фотовыставка «Жуховичи: история и современность», дискотека под открытым небом.

Для гостей праздника будут работать аттракционы, надувные горки, торговые ряды, иллюминация, тир, игровые площадки.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

12 ліпеня

Сельскае свята Петрапаўлаўскі фэст” (Карэліцкі р-н, аг. Жухавічы)

Адкрыццём мерапрыемства стане святочная служба ў храме Пятра і Паўла аг. Вялікія Жухавічы. Пасля святочнай службы жыхароў і гасцей чакае канцэрт народнага калектыву. На тэрыторыі храма будуць працаваць выставы народных майстроў, продаж сувеніраў ручной працы.

Кульмінацыяй свята стане абрад “Кумаванне”, пачастунак традыцыйнай кашай Саламатай “Конкурс на лепшую страву з рыбы” рыбны ласунак, гульнявая праграма “Пятроўскія забавы”, майстар-клас па гісторыка-бытавых танцах, выступленне калектываў раёна.

На працягу свята пройдуць выставы народных майстроў, бодзі-арт, бяспройгрышная латарэя, сувеніры ручной работы, фотавыстава “Жухавічы: гісторыя і сучаснасць”, дыскатэка пад адкрытым небам.

Для гасцей свята будуць працаваць атракцыёны, надзіманыя горкі, гандлёвыя рады, ілюмінацыя, цір, гульнявыя пляцоўкі.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 12

Rural holiday «Peter and Paul Fest» (Karelichi District, ag. Zhukhavichi)

The opening of the event will be a festive service in the Church of Peter and Paul ag. Bolshye Zhukhavichi. After the festive service, residents and guests will enjoy a concert of the folk collective. Exhibitions of folk craftsmen and the sale of handmade souvenirs will be held on the territory of the temple.

The culmination of the holiday will be the ceremony of «Nepotism», a treat with traditional porridge «Salamata», a competition for the best fish dish «Fish delicacy», a game program «Petrovsky Amusements», a master class in historical and everyday dances, a performance by the district collectives.

During the holiday, exhibitions of folk artists, body art, a win-win lottery, handmade souvenirs, a photo exhibition «Zhukhavichi: history and modernity», an open-air disco will be held.

Attractions, inflatable slides, shopping malls, illumination, shooting gallery, playgrounds will work for the guests of the holiday.

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center for Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

22 июля

Праздник льна «Голубые глаза» (Кореличский р-н, д. Барановичи)

«Голубые глаза» — это праздник местных традиций, национальной вышивки и самобытной музыки. В мероприятии, посвящённом ценнейшему богатству Беларуси, примут участие коллективы любительского творчества и мастера Кореличчины.

Откроется праздник театрализованным представлением «Льняница-красная девица».

Также в мероприятии пройдут конкурс на лучший льняной венок, выставка музейных экспонатов «Белорусский Лён», мастер-класс по обработке льна.

Будут работать кулинарная площадка «Прысмакi»: выставка и дегустация блюд с семенами льна, игровая площадка «Льняные забавы»: развлекательные аттракционы для детей, выставка продажа, фото-зоны и т.д., льняная ярмарка «Чын-ча-ры сабірайцеся майстры»: выставка-продажа изделий народных мастеров.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

22 ліпеня

Свята лёну “Блакітныя вочы” (Карэліцкі р-н, в. Баранавічы)

“Блакітныя вочы” — гэта свята мясцовых традыцый, нацыянальнай вышыўкі і самабытнай музыкі. У мерапрыемстве, прысвечаным найкаштоўнейшаму багаццю Беларусі, прымуць удзел калектывы аматарскай творчасці і майстры Карэліччыны.

Адкрыецца свята тэатралізаваным прадстаўленнем “Ільняніца — чырвоная дзявіца”.

Таксама ў мерапрыемстве пройдуць конкурс на лепшы льняны вянок, выстава музейных экспанатаў “беларускі лён”, майстар-клас па апрацоўцы лёну.

Будуць працаваць кулінарная пляцоўка “смакі” : выстава і дэгустацыя страў з насеннем лёну, гульнявая пляцоўка» ільняныя забавы«: забаўляльныя атракцыёны для дзяцей, выстава продаж, фота-зоны і г.д., ільняны кірмаш  “Чын-ча-ры сабірайцеся майстры”, выстава-продаж вырабаў народных майстроў.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ  “Карэліцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 22nd

Flax festival «Blue Eyes» (Karelichi District, v. Baranavichi)

 «Blue Eyes» is a celebration of local traditions, national embroidery and original music. The event dedicated to the most valuable wealth of Belarus will be attended by amateur creative teams and masters of Karelichchina.

The holiday will open with a theatrical performance «Linyanitsa-krasnaya dzyavitsa».

The event will also include a competition for the best linen wreath, an exhibition of museum exhibits «Belarusian Flax», a master class on flax processing.

There will be a culinary platform «Prysmaki»: an exhibition and tasting of dishes with flax seeds, a playground «Flax amusements»: entertainment attractions for children, an exhibition sale, photo zones, etc., a flax fair «Chyn-cha-ry sabiraitsesya maistra»: exhibition and sale of products of folk craftsmen.

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

15 июля

Праздника рыбака «Чтобы всегда клевало» (Кореличский район, аг. Воронча, 1-ое озеро)

Праздник состоится в агрогородке Воронча, всех участников и гостей ждет незабываемый отдых на берегу озера, шоу-программа, спортивные соревнования, конкурсы, хорошая музыка, а также разнообразные угощения.

В программе праздника: командное соревнование по ловле рыбы в озере «Клёвая рыбалка», конкурс хозяек на лучшее блюдо из рыбы «Рыбный пирог», развлекательно – игровые программы для взрослых и детей (домино, дартс и др.) «Лето, солнышко, жара», весёлые детские аттракционы, попкорн, сладкая вата, беспроигрышная лотерея, «Уха Царская по-Ворончански», фотозона «Русалка», концертная программа «Пусть рыба будет на крючке», праздничная дискотека «У озера».

Контактная информация.: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЛІПЕНЬ

15 ліпеня

Свята рыбака Каб заўсёды клявала” (Карэліцкі раён, аг. Варонча, 1-ае возера).

Свята адбудзецца ў аграгарадку Варонча, усіх удзельнікаў і гасцей чакае незабываемы адпачынак на беразе возера, шоу-праграма, спартыўныя спаборніцтвы, конкурсы, добрая музыка, а таксама разнастайныя пачастункі.

У праграме свята: каманднае спаборніцтва па лоўлі рыбы ў возеры “Клёвая рыбалка”, конкурс гаспадынь на лепшаую страву з рыбы “Рыбны пірог”, забаўляльна-гульнявыя праграмы для дарослых і дзяцей (даміно, дартс і інш.) “Лета, сонейка,

Спякота”, вясёлыя дзіцячыя атракцыёны, папкорн, салодкая вата, бяспройгрышная латарэя, “Уха Царская па-Варанчанску”, фотазона “Русалка”, канцэртная праграма “Хай рыба будзе на кручку”, святочная дыскатэка “Ля возера”.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 15th

The fisherman’s holiday «So that it always pecks» (Karelichi District, Voroncha ag., 1st lake)

The holiday will take place in the agro-town of Voroncha, all participants and guests will have an unforgettable vacation on the shore of the lake, a show program, sports competitions, contests, good music, as well as a variety of treats.

The holiday program includes: a team fishing competition in the lake «Cool fishing», a contest of housewives for the best fish dish «Fish pie», entertainment and game programs for adults and children (dominoes, darts, etc.) «Summer, sunshine, heat», fun children’s attractions, popcorn, cotton candy, a win-win lottery, «Tsar’s Ear in Voronchansky», a photo zone «Rusalka», a concert program «Let the fish be on the hook», a festive disco «By the lake».

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»ИЮЛЬ

15 июля

Праздник «Мир цветов» (Карэліцкі р-н, аг. Турец)

 Агрогородок Турец  15 июля окрасится всеми цветами радуги.

Участники праздника порадуют  всех  красотой своей местности – разнообразными  цветами, которые выращивают на своих подворьях, клумбах и в домах цветоводы-любители  агрогородка.

В программе праздника: театрализованное представление «Радужный цветок», конкурс-дефиле цветочных зонтов и шляпок «В мире цветочных фантазий», конкурсы на лучшую композицию из цветов «На цветочной волне»,    рисунков на асфальте «Цветочные шедевры», выставка народного творчества «Цветы – источник вдохновенья», мастер-класс  по изготовлению бутоньерки «Цветок – дело тонкое», игровая площадка для детей «Цветочная поляна», аттракционы, аквагримм, фотовыставка «Цветы моей радости»,  фотозона «Цветочная идиллия», выставка-продажа цветов, семян и сувениров, аксессуаров, книг и печатной продукции о кулинарном использовании цветов «Царство цветов».

Выпить чашечку ароматного чая гости праздника смогут посетив  цветочную чайную «Чайный букет».

На празднике будет выбрано лучшее цветочное подворье агрогородка Турец. Завершит праздник концертная программа «Цветочное настроение» творческих коллективов Кореличского района.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»ЛІПЕНЬ

 15 ліпеня

Свята “Свет кветак” (Карэліцкі р-н, аг. Турэц)

Аграгарадок Турэц 15 ліпеня афарбуецца ўсімі колерамі вясёлкі. Удзельнікі свята пацешаць ўсіх прыгажосцю сваёй мясцовасці – разнастайнымі кветкамі, якія вырошчваюць на сваіх падворках, кветніках і ў дамах кветкаводы-аматары аграгарадка.

У праграме свята: тэатралізаванае прадстаўленне “Вясёлкавая кветка”, конкурс-дэфіле кветкавых парасонаў і капялюшыкаў “У свеце кветкавых фантазій”, конкурсы-на лепшую кампазіцыю з кветак “На кветкавай хвалі”, малюнкаў на асфальце “Кветкавыя шэдэўры”, выстава народнай творчасці “Кветкі-крыніца натхнення”, майстар-клас па вырабе бутаньеркі «Кветка – справа тонкая», гульнявая пляцоўка для дзяцей “Кветкавая Паляна”, атракцыёны, аквагримм, фотавыстава “Кветкі маёй радасці”, фотазона “Кветкавая ідылія”, выстава-продаж кветак, насення і сувеніраў, аксесуараў, кніг і друкаванай прадукцыі аб кулінарным выкарыстанні кветак “Царства кветак”. Выпіць кубачак духмянай гарбаты госці свята змогуць наведаўшы чайную “Чайны букет”. На свяце будзе выбрана лепшае кветкавы падворак аграгарадка Турэц. Завершыць свята канцэртная праграма “Кветкавы настрой” творчых калектываў Карэліцкага раёна.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


JULY

July 15th

Holiday «World of flowers» (Karelichi Вistrict, ag. Turets)

The agro-town of Turets will be painted with all the colors of the rainbow on July 15.

The participants of the holiday will delight everyone with the beauty of their area – a variety of flowers that are grown on their farmsteads, flower beds and in the houses of amateur growers of the agro-town.

The program of the holiday includes a theatrical performance «Rainbow flower», a fashion show of flower umbrellas and hats «In the world of flower fantasies», contests for the best composition of flowers «On a flower wave», drawings on asphalt «Floral masterpieces», an exhibition of folk art «Flowers are a source of inspiration», a master class on the production of the Flower boutonniere is a delicate matter, a playground for children «Flower Meadow», attractions, aquagrimm, a photo exhibition «Flowers of my Joy», a photo zone «Flower Idyll», an exhibition and sale of flowers, seeds and souvenirs, accessories, books and printed products about the culinary use of flowers «The Kingdom of Flowers».

To drink a cup of fragrant tea, the guests of the holiday see they will be able to visit the flower tea shop «Tea Bouquet».

The best flower farmstead of the agro-town of Turets will be chosen at the festival. The holiday will be completed by the concert program «Flower Mood» of creative collectives of the Karelichi District.

Теl.: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»АВГУСТ

5 августа

Региональный праздник «Mir-фэст» (Кореличский район, г.п. Мир)

 Фестиваль «Mir-фест» рассчитан на «всех людей из ближних и дальних деревень и земель, чтобы укрепить деловое и дружеское общение, приобрести товар и незабываемые впечатления на «Николаевской ярмарке», увидеть Мирские места, удовлетворить свои материальные и духовные потребности и, в общем, на тех кто хочет заглянуть в эхо Радзивилловской истории.

В этот раз фестиваль развернется у стен Мирского замка, где история и современность откроют тайны нашего городка.

В рамках фестиваля «Три богатыря земли мирской», Радзивиллы-Сиротка, Кароль Станислав и Радзивилл Пане Коханку, совершат большой исторический праздник где встретятся знаменитые властелины белорусских фортеций. Праздник начнется шествием, представлением исторических подворий замков «В гости Радзивиллов». Продолжится конкурсной программой «Моя легенда», где знаменитые властители продемонстрируют свои легенды и предания, которыми «дышат» их замки, древним шляхетским балом, в котором смогут принять участие все гости фестиваля. Завершится фестиваль масштабным факельным шествием с файер-шоу.

Площадка «Николаевской ярмарки» будет не только местом, где состоится купля-продажа товара, но и событием, где простой народ будет иметь возможность «Отвести душу» в различных ярмарочных забавах, танцах, выступлениях артистов. В этом году организаторы совершат настоящий театр-фрай с цирковым шоу-представлением. Как и ярмарка прошлых веков, Николаевская будет многонациональной. Будут работать еврейский ресторан на открытом воздухе «Шепшаль», белорусская коварня «У Кузьмича», польский магазин «Вспулдельня» , «Фотомастерская Гольдина».

На «Николаевской ярмарке» будут представлены тематические подворья сельскохозяйственных предприятий и организаций района.

Также у стен Мирского замка будут расположены мастера народных промыслов. Пройдут мастер-классы по гончарству и изготовлению гобеленов (которыми в прошлые времена славилась наша Кореличчина), также по сыроварению, изготовлению хлеба, стеклодуву, ковке, ткачеству, вышивке, соломоплетению, резьбе по дереву и др.

На площадке «Город пяти улиц» (ул. Володарского) будет работать фуд-корт, зона семейного отдыха, аттракционы. Для подростков и молодежи состоится фотоквест «Город пяти улиц» (название одноименной главы из книги движимый Шайн «Все для босса», посвященной городку мир). Будет работать фотозона на телегах «Красавянка».

Контактная информация: +375 1596 71086, ГУ «Кореличский Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

5 жніўня

Рэгіянальнае свята “Mir-фэст” (Карэліцкі р-н, г.п. Мір)

 Фестываль “Mir-фэст” разлічаны на  ўсіх людзей з бліжніх і дальніх вёсак і зямель”, каб умацаваць дзелавыя і сяброўскія зносіны, набыць тавар і ўражанні на “Мікалаеўскім кірмашы”, пабачыць Мірскія мясціны, задаволіць свае матэрыяльныя і духоўны патрэбы і, ў вогуле, на тых хто хоча зазірнуць у рэха Радзівілаўскай гісторыіі.

У гэты раз фестываль развернецца ў сцен  Мірскага замка,   дзе гісторыя і сучаснасць адкрыюць таямніцы нашага мястэчка.

У рамках фестываля тры волаты зямлі мірскай, Радзівілы – Сіротка, Караль Станіслаў  і  Радзівіл Пане Каханку, здзейсняць вялікае гістарычнае свята дзе сустрэнуцца знакамітыя уладары беларускіх фартэцый. Свята пачнецца святочным шэсцем “Госці Радзівілаў”, прадстаўленнем гістарычных падвор’яў замкаў.  Працягнецца конкурснай праграммай “Мая легенда”, дзе знакамітыя ўладары прадэманструюць свае легенды і паданні, якімі «дыхаюць» іх замкі, старажытным шляхецкім балем, у якім змогуць прыняць удзел усе госці фэсту. Завершыцца фестываль маштабным факельным шэсцем з фаер-шоу.

Пляцоўка Мікалаеўскага кірмашу будзе не толькі месцам, дзе адбудзецца купля-продаж тавару, але і падзеяй, дзе просты народ будзе мець магчымасць “адвесці душу” ў розных кірмашовых забавах, танцах, выступленнях артыстаў. У гэтым годзе арганізатары здзейсняць сапраўдны тэатр-фрай з цыркавым шоу-прадстаўленнем. Як і кірмаш мінулых стагоддзяў, Мікалаеўскі будзе шматнацыянальным. Будуць працаваць яўрэйскі рэстаран на адкрытым паветры “Шэпшаль”,  беларуская каварня “У Кузьміча”, польскі магазін “Вспулдэльня”, “фотамайстэрня Гольдзіна”.

На “Мікалаеўскім кірмашы” будуць прадстаўлены тэматычныя падвор’і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і арганізацый раёна

Таксама ля сцен Мірскага замка будут размешчаны майстры народных промыслаў. Пройдуць майстар-класы па ганчарству і вырабу шпалераў (якімі ў мінулыя часы славілася наша Карэліччына), таксама па сыраварэнню, вырабу хлеба, шкловыдзіманню, коўцы,  ткацтву, вышыўцы, саломапляценню, разьбе па дрэве і інш

Пляцоўка для дзяцей і моладзі  “Горад пяці вуліц” (вул. Чырвонаармейская, ніжняя стаянка).

На дадзенай пляцоўцы будзе працаваць фуд-корт, зона сямейнага адпачынку, атракцыёны. Для падлеткаў і моладзі адбудзецца фотаквэст  “Горад пяці вуліц” (назва аднаіменнай главы з кнігі Рухомы Шайн “Усё для боса”, прысвечанай мястэчку Мір).

Будзе працаваць фотазона на калёсах “Красавянка”.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

August 5th

Regional holiday «Mir-fest» (Karelichi District, u. v. Mir)

The Mir-fest festival is designed for «all people from near and far villages and lands to strengthen business and friendly communication, purchase goods and unforgettable impressions at the Mykolaiv Fair, see Worldly places, satisfy their material and spiritual needs and, in general, for those who want to look into the echo of Radziwill stories.

This time the festival will unfold at the walls of the Mir Castle, where history and modernity will reveal the secrets of our town.

Within the framework of the festival «Three Heroes of the Land of the World», the Orphan Radziwills, Karol Stanislav and Radziwill Pan Kohanku, will make a great historical holiday where the famous rulers of the Belarusian forts will meet. The holiday will begin with a procession, a presentation of the historical farmsteads of the castles «To visit the Radziwills». The competition program «My Legend» will continue, where the famous rulers will demonstrate their legends and legends, which their castles «breathe», to the ancient a gentry ball, in which all guests of the festival will be able to take part. The festival will end with a large-scale torchlight procession with a fire show.

The site of the «Mykolaiv Fair» will not only be a place where the purchase and sale of goods will take place, but also an event where ordinary people will have the opportunity to «Take their soul away» in various fair amusements, dances, performances of artists. This year, the organizers will make a real theater-fry with a circus show performance. Like the fair of the past centuries, Mykolaiv will be multinational. There will be an open-air Jewish restaurant «Shepshal», a Belarusian bakery «At Kuzmich’s», a Polish shop «Vspuldelnya», «Goldin’s Photo Workshop».

Thematic farmsteads of agricultural enterprises and organizations of the district will be presented at the Mykolaiv Fair.

Also, masters of folk crafts will be located near the walls of the Mir Castle. There will be master classes in pottery and tapestry making (for which our Karelichchina was famous in the past), as well as cheese making, bread making, glass blowing, forging, weaving, embroidery, straw weaving, wood carving, etc.

A food court, a family recreation area, and attractions will work on the site of the «City of Five Streets» (Volodarsky Street). A photo quest «The City of Five Streets» will be held for teenagers and young people (the title of the chapter of the same name from the book driven by Shine «Everything for the Boss», dedicated to the town of Mir).

There will be a photo zone on the carts «Krasavyanka».

Contact Information: +375 1596 71086, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»АВГУСТ

12 августа

Праздник мёда «Медовый фест» (Кореличский район, г. п. Мир)

Впервые в городском посёлке Мир состоится самый вкусный праздник для всей семьи «Медовый фест»! О целебных свойствах меда знает каждый, поэтому организаторы проводят праздник под девизом «Ешьте здоровье ложками!» и обещают, что меда хватит на всех!
И не только меда!.. На кулинарной площадке «Спасова лакомка» каждый желающий сможет продегустировать свежесобранный мёд, медовую  выпечку, травяные чаи. Самые маленькие гости смогут поучаствовать в детском квесте «В поисках бочонка мёда».

Жюри праздника определит победителей конкурсов на лучший торт «Медовик»,  «Самый вкусный мёд – 2023», фотоконкурса «В гостях у пасечника». Кульминацией праздника станет флешмоб «Пляши народ».

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

12 жніўня

 Свята мёду “Мядовы фэст” (Карэліцкі раён, г. п. Мір)

Упершыню ў гарадскім пасёлку Мір адбудзецца самы смачны свята для ўсёй сям’і “Мядовы фэст”. Пра гаючыя ўласцівасці мёду ведае кожны, таму арганізатары праводзяць свята пад дэвізам “Ешце здароўе лыжкамі!” і абяцаюць, што мёду хопіць на ўсіх!

І не толькі мёду!.. На кулінарнай пляцоўцы “Спасаў ласунак” кожны жадаючы зможа прадэгуставаць свежазабраны мёд, мядовую выпечку, травяныя чаі. Самыя маленькія госці змогуць паўдзельнічаць у дзіцячым квэсце «У пошуках бочачкі мёду».

Журы свята вызначыць пераможцаў конкурсаў на лепшы торт “Нектарнік”, “Самы смачны мёд – 2023”, фотаконкурсу “У гасцях у пчаляра”. Кульмінацыяй свята стане флэшмоб “Скачы народ”.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

August 12th

Honey festival «Honey Fest» (Karelichi District, u. v. Mir)

For the first time in the urban village of Mir, the most delicious holiday for the whole family «Honey Fest» will take place! Everyone knows about the healing properties of honey, so the organizers hold a holiday under the motto «Eat health with spoons!» and promise that there will be enough honey for everyone!

And not only honey! At the culinary site «Spasova dainty» everyone will be able to taste freshly picked honey, honey pastries, herbal teas. The youngest guests will be able to participate in the children’s quest «In search of a barrel of honey».

The jury of the festival will determine the winners of the contests for the best cake «Honey Cake», «The most delicious honey – 2023», the photo contest «Visiting the beekeeper». The culmination of the holiday will be a flash mob «Dance the people».

Contact Information.: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»АВГУСТ

26 августа

Праздник картошки «Картофельный разгуляй» (Кореличский район, аг. Цирин)

Уже полюбившийся праздник картошки «Картофельный разгуляй!» соберет настоящих гурманов и всех желающих в агрогородке Цирин. На этот раз праздник запомнится гостям горячими драниками, а все желающие смогут приобрести элитные сорта картофеля. Для детей будет организована работа аттракционов, интересные игровые программы и многое другое.

В программе праздника: ярмарка «Овощной разгуляй!», выставка – продажа картофеля «Урожай -2023», конкурсы «Картофельное чудо», «Картошка-богатырь», «Чудо картошка», фотозона «Сельский дворик», игровая программа «Картофельные забавы», концертная программа творческих коллективов района.

Праздник завершится веселой дискотекой.

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ЖНІВЕНЬ

26 жніўня

Свята бульбы “Бульбяны разгуляй” (Карэліцкі раён, аг. Цырын)

Ужо ўпадабанае Свята бульбы “Бульбяны разгуляй!” збярэ сапраўдных гурманаў і ўсіх жадаючых у аграгарадку Цырын. На гэты раз свята запомніцца гасцям гарачымі дранікамі, а ўсе жадаючыя змогуць набыць элітныя гатункі бульбы. Для дзяцей будзе арганізавана праца атракцыёнаў, цікавыя гульнявыя праграмы і многае іншае.

У праграме свята: кірмаш “Агароднінны разгуляй!”, выстава-продаж бульбы  “Ураджай -2023”, конкурсы “Бульбяны цуд”, “Бульба-волат”, “Цуд бульба”, фотазона “Сельскі дворык”, гульнявая праграма “Бульбяныя забавы”, канцэртная праграма творчых калектываў раёна. Свята завершыцца вясёлай дыскатэкай.

Кантактная інфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі Раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


AUGUST

August 26th

Potato holiday «Potato rampage» (Karelichi District, ag. Tsirin)

The already beloved potato holiday «Potato Rampage!» will gather real gourmets and everyone in the agricultural town of Tsirin. This time the holiday will be remembered by the guests with hot draniki, and everyone will be able to buy elite varieties of potatoes. Amusement rides, interesting game programs and much more will be organized for children.

In the program of the holiday: the fair «Vegetable walk!», the potato exhibition and sale «Harvest — 2023», contests «Potato miracle», «Potato hero», «Miracle potato», photo zone «Rural courtyard», game program «Potato fun», concert program of creative collectives of the district. The holiday will end with a fun disco.

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art»СЕНТЯБРЬ

17 сентября

Праздник «День народного единства» (г. п. Кореличи)

17 сентября вся наша страна во второй раз отмечает праздник — День народного единства. В нашем календаре появилась дата, которая будет напоминать – белорусы едины в своем стремлении видеть свою страну независимой, благополучной и процветающей.

Единство — сила, дух и надежный щит нации, готовой сплотиться в нужный момент, это начало всего, как в государстве, так и в работе, семье. Это залог успешной работы и счастливой жизни. Важно понимать: никогда и ничего в мире не дается без труда. В рамках праздника в сквере Центра культуры будет заложена аллея «В единстве наша сила». На площади 17 Сентября пройдет праздничное мероприятие «Сильны единством», которое откроется перфомансом «Историей едины». В рамках мероприятия трудовые коллективы района представят свои достижения, а финалом праздника станет молодежный патриотический флешмоб «МЫ».  В рамках праздника по улице Советской будет продолжена  аллея славы  «Помнить имена героев».

Контактная информация: +375 1596 70428, ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»


ВЕРАСЕНЬ

17 Верасня

Свята “Дзень народнага адзінства” (г. п. Карэлічы)

17 Верасня ўся наша краіна ў другі раз адзначае свята — Дзень народнага адзінства. У нашым календары з’явілася дата, якая будзе нагадваць – беларусы адзіныя ў сваім імкненні бачыць сваю краіну незалежнай, паспяховай і квітнеючай.

Адзінства – сіла, дух і надзейны шчыт нацыі, гатовай згуртавацца ў патрэбны момант, гэта пачатак усяго, як у дзяржаве, так і ў працы, сям’і. Гэта гарант паспяховай працы і шчаслівага жыцця. Важна разумець: ніколі і нічога ў свеце не даецца без працы. У рамках свята ў скверы Цэнтра культуры будзе закладзена алея “У адзінстве наша сіла”. На плошчы 17 Верасня пройдзе святочнае мерапрыемства “Моцныя адзінствам”, дзе ўсе працоўныя калектывы раёна прадставяць свае дасягненні, а фіналам свята стане патрыятычны флэшмоб “Беларусь – гэта МЫ!”.

Кантактная инфармацыя: +375 1596 70428, ДУ “Карэліцкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”


SEPTEMBER

September 17th

Holiday «National Unity Day» (u. v. Karelichi)

On September 17, our entire country celebrates a holiday for the second time: National Unity Day. A date has appeared in our calendar that will remind: Belarusians are united in their desire to see their country independent, prosperous and prosperous.

Unity is the strength, spirit and reliable shield of a nation that is ready to unite at the right time; it is the beginning of everything, both in the state and in work and family. This is the key to successful work and a happy life. It is important to understand: nothing in the world is never given without difficulty. As part of the holiday, an alley «Our strength is in unity» will be laid in the square of the Cultural Center. The festive event «Strong by Unity» will take place on the 17 September Square, where all labor collectives of the district will present their achievements, and the final of the holiday will be the patriotic flash mob «Belarus is WE!».

Contact Information: +375 1596 70428, State Institution «Karelichi District Center of Culture and Folk Art» 

Translate »